O nama

01

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je pravni sledbenik Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara” koje je usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima do kraja 2016. godine moralo izmeniti svoj Osnivački akt i preduzeti niz drugih pravnih i finansijkih mera kako bi se do kraja 2016. godine uskladili sa izmenama i u 2017. godinu ušli kao preduzeće sa novim poslovnim nazivom i znatno drugačijim načinom finansiranja. Ta promena se pre svega ogledala kroz jedan tržišni način finansiranja ovog javnog preduzeća, pri čemu je pomenuto preduzeće u 2017.godini sredstva od Grada dobijalo po osnovu vršenja delatnosti, odnosno kroz stvarno vršenje poslovnih aktivnosti u vidu pruženih usluga i izvršenih radova, a sve po Ugovoru koje preduzeće ima sa Gradom Novim Pazarom. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” osnovano je sa ciljem obavljanja poslova lokalne samouprave od opšteg interesa i značaja za potrebe Grada Novog Pazara.

Preduzeće posluje radi obezbeđivanja uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, a ciljevi osnivanja su i korišćenje, razvoj, održavanje, upravljanje, zaštita, uređivanje i unapređenje dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi (vode, lokalni i nekategorisani putevi i ulice u naseljima, obale, trgovi, javni parkovi i drugo), potom vođenje investicionih poslova za račun Grada Novog Pazara, organizacija i nadzor nad sprovođenjem komunalnih građevinskih radova i drugo, a sve u cilju urednog zadovoljavanja potreba Grada Novog Pazara i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika.
Sve ove poslove, a i druge koji budu povereni od strane Grada, preduzeće će vršiti u skladu sa ugovorom ili ugovorima koji će se zaključivati sa izvršnim organom Grada.

Organi ovog javnog preduzeća su:

• Direktor i
• Nadzorni odbor

Vizija Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je da bude ugledno, uspešno i vodeće preduzeće za poslove u svojoj delatnosti na teritoriji grada Novog Pazara a u skladu sa očekivanjima svih zainteresovanih strana i na najveće zadovoljstvo građana.

Misija Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljiša “Novi Pazar” je da obezbedi optimalne uslove za život građanima grada Novog Pazara kroz konstantno poboljšanje komunalne infrastrukture Grada, da sa poslovnim partnerima radi na očuvanju i unapređenju poslovnog ambijenta i da obezbedi ispunjenje očekivanja zaposlenih uz konstantnu brigu o zaštiti i očuvanju životne sredine.

02

CILJEVI PREDUZEĆA

Cilj Javnog preduzeća je razvoj i unapređivanje trajnog obavljanja poslova delatnosti od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad, posebno imajući u vidu:

- Usaglašenost sa politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom,
- Praćenje i primena zakonske regulative iz oblasti delatnosti, donošenje i primena internih akata kojima se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja,
- Ekonomičnost – pružanje usluga odgovarajućeg kvaliteta uz najniže troškove,
- Efikasnost,
- ostvarivanje maksimalnih rezultata,
- Efektivnost,
- stepen do koga se rezultati podudaraju sa ciljevima, odnosno planiranim efektima svojih aktivnosti,
- pouzdanost i ispravnost informacija,
- pristup pouzdanim i bitnim finansijskim informacijama, kao i blagovremeno objavljivanje istih kroz izveštaje upućene internim i eksternim stranama,
- sprečavanje propadanja puteva, očuvanje vrednosti mreže puteva i njeno poboljšanje,
- ulaganje u održavanje, rehabilitaciju i rekonstrukciju mreže lokalnih puteva, poboljšanje bezbednosti saobraćaja,
- ulaganje u održavanje ulične javne rasvete, semafora i komunalne i urbane opreme,
- primena nove tehnologije prilikom izrade prostorno planske i urbanističke dokumentacije,
- jačanje resursa za tržišno poslovanje i konkurentnost,
- unapređenje poslovnih procesa čiji bi rezultat bio podizanje kvaliteta usluga,
- poboljšanje finansijskog poslovanja preduzeća kao stvaranje preduslova za investiranje u poslove iz oblasti delatnosti,
- obuka i usavršavanje zaposlenih u preduzeću.

AKTUELNO

Naše ekipe su svakodnevno na terenu kako bi omogućile da naš grad bude funkcionalan po pitanju ulica, sobraćajne signalizacije, mostova, puteva do prigradskih mesta ... Na stranici aktuelno prenosimo samo deo naših aktivnosti. 

2022

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je pravni sledbenik Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara” koje je usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima do kraja 2016. godine moralo izmeniti svoj Osnivački akt i preduzeti niz drugih pravnih i finansijkih mera kako bi se do kraja 2016. godine uskladili sa izmenama i u 2017. godinu ušli kao preduzeće sa novim poslovnim nazivom i znatno drugačijim načinom finansiranja.  detaljnije

AKTUELNO

JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NOVI PAZAR

KONTAKT

020 313 154
28. novembra bb, Novi pazar
info@ direkcijanp.rs

ZA NAŠ GRAD